bg111 (1)

Review và lưu ý của bạn Nguyên về chuyến đi Đảo Phú Quý

- 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐃𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 & 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́ 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 -

419698246 2128809207451905 8566692423399215877 n

𝐊𝐡𝐢 Đ𝐢 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐲́

𝟏 - 𝐃𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 : 𝖢𝖺́𝖼𝗁 𝗍𝗈̛́𝗂 𝖯𝗁𝖺𝗇 𝖳𝗁𝗂𝖾̂́𝗍 - 𝖡𝗂̀𝗇𝗁 𝖳𝗁𝗎𝖺̣̂𝗇 !
( 𝖧𝖺̀ 𝖭𝗈̣̂𝗂 - 𝖯𝗁𝗂́𝖺 𝖡𝖺̆́𝖼 ) 𝖡𝖺𝗒 𝗏𝖺̀𝗈 𝖳𝖯. 𝖧𝖢𝖬 𝗁𝗈𝖺̣̆𝖼 𝖢𝖺𝗆 𝖱𝖺𝗇𝗁 ! 𝖲𝖺𝗎 đ𝗈́ đ𝗂 𝗑𝖾 𝗄𝗁𝖺́𝖼𝗁 𝗅𝖾̂𝗇 𝖯𝗁𝖺𝗇 𝖳𝗁𝗂𝖾̂́𝗍 ( 𝖯𝗁𝗎̛𝗈̛𝗇𝗀 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗀 . 𝖳𝖺̂𝗆 𝖧𝖺̣𝗇𝗁 . 𝖧𝖺̣𝗇𝗁 𝖢𝖿 . 𝖢𝖺𝗈 𝖫𝖺̂𝗆 …𝗏𝗏 )
𝟐 - 𝐋𝐮̛̣𝐚 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐓𝐚̀𝐮 𝐂𝐚𝐨 𝐓𝐨̂́𝐜 𝐑𝐚 Đ𝐚̉𝐨 : 𝖢𝗈́ 𝟥 𝗁𝖺̃𝗇𝗀 𝗍𝖺̀𝗎 𝖼𝖺𝗈 𝗍𝗈̂́𝖼 𝖼𝗁𝗈 𝖻𝖺̣𝗇 𝗅𝗎̛̣𝖺 𝖼𝗁𝗈̣𝗇 ( 𝖲𝗎𝗉𝗉𝖾𝗋𝖽𝗈𝗇𝗀 . 𝖢𝗁𝖺̂́𝗇 𝖪𝗁𝖺 . 𝖯𝗁𝗎́ 𝖰𝗎𝗒́ 𝖤𝗑𝗉𝗋𝖾𝗌𝗌 ) 𝖫𝗎̛𝗎 𝗒́ . 𝖷𝖾𝗆 𝗅𝗂̣𝖼𝗁 𝗍𝖺̀𝗎 𝖼𝖺𝗈 𝗍𝗈̂́𝖼 𝗍𝗋𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝗄𝗁𝗂 đ𝗂 & 𝖼𝗈́ 𝗆𝖺̣̆𝗍 𝗍𝖺̣𝗂 𝖼𝖺̉𝗇𝗀 𝗍𝗋𝗎̛𝗈̛́𝖼 𝟥𝟢𝗉 .
𝟑 - 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́ 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢 𝐌𝐮𝐨̂́𝐧 Đ𝐢 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐲́ : Đ𝖺̂̀𝗎 𝗍𝗂𝖾̂𝗇 . 𝖯𝗁𝖺̉𝗂 𝖼𝗁𝖾𝖼𝗄 𝗍𝗁𝗈̛̀𝗂 𝗍𝗂𝖾̂́𝗍 𝗍𝗋𝖾̂𝗇 𝖺𝗉𝗉 , đ𝖾̂̉ 𝗑𝖾𝗆 đ𝗈̣̂ 𝖼𝖺𝗈 𝖼𝗎̉𝖺 𝗌𝗈́𝗇𝗀 & 𝗀𝗂𝗈́ . 𝖧𝖺̀𝗇𝗁 𝗍𝗋𝗂̀𝗇𝗁 𝖽𝗂 𝖼𝗁𝗎𝗒𝖾̂̉𝗇 𝗍𝗎̛̀ 𝖯𝗁𝖺𝗇 𝖳𝗁𝗂𝖾̂́𝗍 𝗋𝖺 đ𝖾̂́𝗇 Đ𝖺̉𝗈 𝗅𝖺̀ 𝟤𝗁𝟥𝟢𝗉 . 𝖢𝗁𝗎𝖺̂̉𝗇 𝖻𝗂̣ 𝖼𝗁𝗈 𝗆𝗂̀𝗇𝗁 𝟣 𝗍𝖺𝗂 𝗇𝗀𝗁𝖾. 𝗄𝗁𝖺̂̉𝗎 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀 & 𝗍𝗁𝗎𝗈̂́𝖼 𝗌𝖺𝗒 𝗌𝗈́𝗇𝗀 𝗇𝖾̂́𝗎 𝖻𝖺̣𝗇 𝗅𝖺̀ 𝗇𝗀𝗎̛𝗈̛̀𝗂 𝖽𝖾̂̃ 𝗌𝖺𝗒 𝗑𝖾 𝗁𝗈𝖺̣̆𝖼 𝗍𝖺̀𝗎 .
𝟒 - Đ𝐢 𝐏𝐡𝐮́ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐕𝐚̀𝐨 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐍𝐚̀𝐨 𝐋𝐚̀ Đ𝐞̣𝐩 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 : 𝖳𝗁𝗈̛̀𝗂 𝗀𝗂𝖺𝗇 đ𝖾̣𝗉 𝗇𝗁𝖺̂́𝗍 đ𝖾̂̉ đ𝗂 𝖯𝗁𝗎́ 𝖰𝗎𝗒́ 𝗍𝗎̛̀ 𝗍𝗁𝖺́𝗇𝗀 𝟥 𝖺̂𝗆 𝗅𝗂̣𝖼𝗁 đ𝖾̂́𝗇 𝗍𝗁𝖺́𝗇𝗀 𝟨 𝖺̂𝗆 𝗅𝗂̣𝖼𝗁 . 𝖡𝗂𝖾̂̉𝗇 𝗑𝖺𝗇𝗁 & đ𝖾̣𝗉, 𝗇𝖺̆́𝗇𝗀 𝗏𝖺̀𝗇𝗀. Đ𝖺̣̆𝖼 𝖻𝗂𝖾̣̂𝗍 𝖼𝖺́𝖼 𝖽𝗂̣𝖼𝗁 𝗏𝗎̣ 𝗇𝗁𝗎̛ 𝖧𝗈̀𝗇 𝖳𝗋𝖺𝗇𝗁 . 𝖢𝗁𝖾̀𝗈 𝖲𝗎𝗉 𝖫𝖺̣̆𝗇 𝖭𝗀𝖺̆́𝗆 𝖲𝖺̆𝗇 𝖧𝗈̂ 𝗁𝗈𝖺̣̆𝖼 𝖫𝖺̣̆𝗇𝗀 𝖥𝗋𝖾𝖾𝖽𝗏𝗂𝗇𝗀 & 𝖼𝖺́𝖼 𝖽𝗂̣𝖼𝗁 𝗏𝗎̣ 𝗄𝗁𝖺́𝖼 đ𝖾̂̀𝗎 𝗁𝗈𝖺̣𝗍 đ𝗈̣̂𝗇𝗀
𝟓 - 𝐍𝐨̛𝐢 𝐎̛̉ & 𝐂𝐚́𝐜 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐀̆𝐧 & 𝐕𝐮𝐢 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 Đ𝐚̉𝐨 : 𝖧𝗂𝖾̣̂𝗇 𝗍𝖺̣𝗂 𝖯𝗁𝗎́ 𝖰𝗎𝗒́ đ𝖺̃ 𝗆𝗈̣𝖼 𝗋𝖺̂́𝗍 𝗇𝗁𝗂𝖾̂̀𝗎 𝖵𝗂𝗅𝖺 , 𝖧𝗈𝗆𝖾 . 𝖪𝗁𝖺́𝖼𝗁 𝖲𝖺̣𝗇 𝗏𝗂𝖾𝗐 𝖻𝗂𝖾̂̉𝗇 & 𝗍𝗋𝗎𝗇𝗀 𝗍𝖺̂𝗆 đ𝖾̂̀𝗎 𝖼𝗈́. Đ𝗂̣𝖺 đ𝗂𝖾̂̉𝗆 𝖺̆𝗇 𝗎𝗈̂́𝗇𝗀 𝗏𝗎𝗂 𝖼𝗁𝗈̛𝗂 : 𝖫𝗎̛𝗈̛́𝗂 𝖲𝖾𝖺𝖥𝗈𝗈𝖽 . 𝖡𝖡𝖰 𝖡𝖺̃𝗂 𝖢𝖺̣𝗇 . 𝖧𝖺̉𝗂 𝖳𝗁𝖺̆́𝗆 . 𝖢𝗈̣̂𝗍 𝖡𝗎𝗈̂̀𝗆. 𝟣𝟫𝟪𝟧 𝖡𝖾𝖺𝖼𝗁 . 𝖲𝖾𝖺 𝖫𝖺 𝖵𝗂𝖾 . 𝖱𝖾𝖽 𝖢𝗋𝖺𝖻 . …𝗏𝗏
𝖫𝗎̛𝗎 𝗅𝖺̣𝗂 đ𝖾̂̉ 𝖼𝗈́ 𝟣 𝖼𝗁𝗎𝗒𝖾̂́𝗇 đ𝗂 𝗍𝗎𝗒𝖾̣̂𝗍 𝗏𝗈̛̀𝗂 𝗇𝗁𝖾́ :))

419905281 2128809200785239 1401227747501517430 n

419657105 2128809164118576 674134453260511356 n

419557692 2128809267451899 4088388194245634136 n

419517133 2128809144118578 8094855143814701254 n

419507695 2128809237451902 2386324017940678511 n

419508403 2128809214118571 1479809029562903408 n

419497691 2128809254118567 7375258304265932057 n

419497693 2128809224118570 7532127444169886485 n

419494175 2128809187451907 6313223937133739165 n

419480344 2128809120785247 7239293110024118325 n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Bình luận

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây