LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web Dalatpalace.vn có điều kiện theo sự đồng ý của bạn là toàn bộ những thông tin hiển thị trên trang web và tất cả các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi điều khoản pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án của Việt Nam.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

Khi sử dụng trang web này, bạn vui lòng đồng ý những điều khoản sau:

  1. Bạn phải đồng ý chịu trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện dưới tên và tài khoản của mình.
  2. Giới hạn độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, bạn phải có đầy đủ năng lực pháp lý và tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình.
  3. Bạn chắc chắn đảm bảo mọi thông tin cung cấp về chính bản thân và về bất cứ người nào khác là tuyệt đối chính xác.
  4. Bạn đồng ý rằng không sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi đăng ký sai trái, gian lận nào.
  5. Chúng tôi nghiêm cấm bạn thực hiện mọi hành vi vào các mục đích phi pháp được Nhà nước quy định bao gồm phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị, chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc phân biệt chủng tộc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm công dân hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
  6. Bạn không có quyền hạn sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của Dalatpalace.vn dưới mọi hình thức trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân và không vì hoạt động kinh doanh.
  7. Bạn chấp nhận chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài việc bạn truy cập hoặc sử dụng website nếu bạn có bất cứ hành động gây hại nào đến trang web hoặc vi phạm điều khoản sử dụng.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Dalatpalace.vn. Tất cả bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và nội dung tồn tại trong trang web này đều thuộc về Dalatpalace.vn hoặc được cấp phép một cách hợp pháp cho chúng tôi toàn quyền sử dụng. Việc sử dụng thông tin thuộc quyền và sở hữu của chúng tôi phải được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Ngoài ra bạn không được cấp phép bằng bất kì hình thức nào khác, kể cả công bố hoặc thông qua dịch vụ. Do đó bạn sẽ không có quyền sử dụng nội dung của chúng tôi để phục vụ cho mục đích thương mại. Thương hiệu và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Dalatpalace.vn trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Dalatpalace.vn hoặc các đơn vị trực thuộc Dalatpalace.vn. Bạn không được cấp quyền và cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào được hiển trị trên trang web này, kể cả sản phẩm/ dịch vụ thuộc sở hữu thương hiệu đó.

NHỮNG THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web Dalatpalace.vn hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những tài liệu hoặc nội dung, hình ảnh của bài viết vào bất cứ thời điểm nào mà không phải đưa ra thông báo từ trước.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Trong trường hợp một hay một vài điều khoản sử dụng trên đây mâu thuẫn với quy định của Pháp luật Việt Nam và bị Tòa án vô hiệu. Chúng tôi sẽ điều chỉnh điều khoản đó cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành và giữ nguyên giá trị của điều khoản còn lại.